Asansör CE Belgelendirme

DEM UDK > Asansör CE Belgelendirme

Asansör CE Belgelendirme

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ: İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirten bir Yönetmeliktir.

CE UYGUNLUK İŞARETİ: Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir. Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa ürünün paketine ya da uygun dokümanlara iliştirilmelidir. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda aşağıda yer alan şekildeki oranlara uyulur. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.

TEKNİK DOSYA: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

Ce Belgelendirme Nedir?

CE Sertifikası, ürünlerin temel asgari ve güvenlik gereklerini karşıladığını, canlı ve cansız varlıklara karsı bir risk taşımadığını ya da varsa riski belirten ve minimum seviyeye inmesi için çeşitli test ve denetimden geçen ürünlere verilen ve AB Yönetmeliklere uyumluluğu gösteren belgeye denir. CE Belgesi taşıması zorunlu ürün grupları bulunmaktadır. Bunlardan biri de CE Sertifikası 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğidir.

Asansör CE Belgesi 2014/33/AB yönetmeliğinin temel amacı, yüklerin veya insanların taşınması için kullanılan ve güvenlik ile ilgili tüm şartları yerine getirip piyasaya çıkmadan önce tüm şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Asansör Ce Sertifikası 2014/33/AB yönetmeliği kapsamına giren tüm asansörlerin asgari güvenlik ve sağlık şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde asansörlerin piyasaya sunulmaları mümkün değildir. Üretimini veya satışını yaptığınız asansör ürünlerinizi piyasaya sunmak için CE Sertifikası almanız zorunludur. Ek olarak AB ülkelerinde ürettiğiniz asansörün piyasaya satışını yapmak istiyorsanız CE Sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu yönetmelik Asansörün gerektiği şekilde monte edilmesi veya amaca uygun kullanılması ve güvenlik gereklerinin sağlanması, tehlike risk oluşturmaması sonucunda piyasaya sunulmalarını sağlayan tüm önlemleri alır.

DEM UDK, uzman kadrosuyla montajını yapmış olduğunuz asansörlerinize ilgili yönetmelik(2014/33/AB) kapsamında CE Uygunluk Değerlendirme Hizmeti faaliyetlerini sürdüren %100 Yerli bir kuruluştur.

Ürünlere CE İşareti iliştirilmesi için öncelikle tabi olduğu yönetmelik kapsamındaki şartların yerine getirilmesi gerekir. Aşağıda Asansör Ce Belgesi ile ilgili bazı şartlar ve tanımlar bulunmaktadır.

Ce Belgesi & Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir bazıları da iki aşamayı birden kapsar. Uygunluk değerlendirme modülleri aşağıda tanımlı kategorilerden oluşmaktadır;

Modül B – AB Tip İncelemesi
Modül D– Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
Modül E– Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
Modül G – Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk
Modül H1 – Tam Kalite Güvencesine Uygunluk

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) EK-IV-B

AB tip incelemesi, onaylanmış kurulusun asansör güvenlik aksamlarının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık güvenlik gereklerini karşıladığını onaylanmasına ve doğrulanmasına; asansörlerde temsil eden numunesinin değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk (Düz Askı), Elektrikli Endirekt (Palangalı) ve Hidrolik Direk ve Hidrolik Endirekt (Semer karkas) sistemlerdir. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır.

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül-D) EK-XII

Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olmasını veya EK-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül-E) EK-X

Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kurulusun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek- XI’ e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Tip Uygunluğu (Modül-G) EK-VII

Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kurulusun bir asansörün, Ek-I ‘ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.

Özet olarak her bir asansöre verilen tekil bir belgedir. Modül B + E belgesi olan firmalar asansöründe risk analizi gerektirecek bir durum olduğunda Modül G belgesi alarak risk analizi işlemini tamamlar. Firmalar Modül G için teknik dosyayı yapmak ve Risk analizini kendi bünyesinde yapmak durumundadır.

Modül G Belgesi, bakim firmalarının TSE/HYB alabilmesi için düşük maliyet sağlar. Modül B+E Belgesi’ne sahip firmalar karşılaştıkları risk analizi durumlarında (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.) Modül G ile yeşil etiket ve tescillerini alabilirler. Modül B+E kullanan firmalar, belirttikleri malzemelerin dışına çıkmak zorunda kaldıklarında veya sahip olduğu tiplerden farklı bir asansör yaptıklarında Modül G Belgesi ile tescillerini yapabilirler.

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül-H1) EK-XI

Asansörün tam kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin, 2014/33/AB Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

Modül H1 Belgesi, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında bulunan harmonize EN 81-1/2 (Eylül 2017’den sonra EN 81-20) standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirmedir.

Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidi.

Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu komponent listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan komponent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve komponentleri belirtirse değiştirilebilir.

NOT: Tüm uygunluk değerlendirme başvuruları sadece asansörü monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?